loading

Pravila privatnosti

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka - GDPR

Logopedski kabinet „Verbum sanum“ obvezuje se na zaštitu vaših osobnih podataka. S time vas upoznaje tekst u nastavku. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

1.      Osnovne informacije

Logopedski kabinet „Verbum sanum“ pridaje osobitu važnost zaštiti osobnih podataka. S osobnim podacima postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka primjenjujući odgovarajuće sigurnosne mjere i mjere zaštite podataka.

1.1. Tko je voditelj obrade osobnih podataka?

Voditelj obrade osobnih podataka je logopedski kabinet „Verbum sanum“, Zagreb, Jarun 43, OIB: 68470073431. Možete nas kontaktirati putem e-pošte na adresu info@verbum-sanum.hr ili telefonski na broj +385 1 3639-810.

1.2. Tko raspolaže zaštitom osobnih podataka?

Zaštitom osobnih podataka raspolaže odgovorna osoba (Biserka Beluhan Grgec) i djelatnici logopedskog kabineta. Možete nam se obratiti izravno, na e-mail adresu info@verbum-sanum.hr ili telefonski na broj +385 1 3639-810.

1.3. Na koga se primjenjuje ova Izjava o zaštiti osobnih podataka?

Ova izjava primjenjuje se na obradu osobnih podataka (1) fizičkih osoba koje su potencijalni korisnici naših usluga i njihovih roditelja/zakonskih skrbnika i (2) podatke naših registriranih korisnika odnosno njihovih roditelja/zakonskih skrbnika i zaposlenika.

 

2.      Obrada osobnih podataka

2.1.Svrha i pravni temelj obrade podataka

Naša temeljna poslovna aktivnost registrirana je pod šifrom 8690 (osnovne djelatnosti zdravstvene zaštite) i odnosi se na pružanje usluga iz domene psihosocijalne rehabilitacije djece i odraslih osoba te istraživanja i razvoja usluga u području psihosocijalne rehabilitacije. U navedene svrhe prikupljamo podatke o korisnicima naših usluga koji su relevantni za odabir i pružanje primjerene usluge i njenu primjenu. Prikupljene podatke obrađujemo i povezujemo u  svrhu pružanja usluga zdravstvene odnosno socijalne skrbi / tretmana te u svrhu stručnog istraživanja u području kojim se bavimo poštujući pri tome pravo na zaštitu podataka i osiguravajući mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika. Krajnji cilj je na temelju prikupljenih podataka pružiti najprimjereniji i najkvalitetniji oblik usluge korisniku, unaprijediti stručne spoznaje u području kojim se bavimo, a u cilju postizanja opće dobrobiti naših korisnika. Za prikupljanje podataka za svaki od navedenih ciljeva tražimo i vašu pismenu privolu.

Također, Vaše podatke poput e-mail adrese i telefona koristimo za kontaktiranje vezano uz pružanje usluga te slanje obavijesti o dodatnim uslugama koje pružamo i organiziramo, a procijenili smo da bi bile u interesu naših korisnika.

Pravni temelj za prikupljanje i obradu osobnih podataka je legitimni interes naših korisnika jer im omogućava ostvarivanje prava na dobivanje najkvalitetnije i najprimjerenije usluge koja im je potrebna i koja omogućava podizanje kvalitete života. Naša poslovna aktivnost pridonosi ne samo interesima naših korisnika nego i općem javnom interesu, budući da podupire i omogućava stjecanje novih znanja iz područja poboljšanja usluga psihosocijalne rehabilitacije koja svakoj potrebitoj osobi značajno unaprjeđuje opće dobrostanje i poboljšava kvalitetu svakodnevnog funkcioniranja.

2.2.Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Podatci koje prikupljamo i obrađujemo su:

1.      a) osobni podatci: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona)

2.      b) ostale osobne podatke, koje nam Vi ili treće osobe (u skladu s Vašom privolom) stavljate na raspolaganje prilikom prvog susreta koji ste Vi zatražili zbog potrebe primanja usluga iz domene u kojoj djelujemo, prilikom sklapanja ugovora ili tijekom trajanja ugovornog odnosa, kao što su npr. podatci o zdravstvenom stanju, podatci o općem razvoju, podatci o školovanju, socio-ekonomski podatci, podatci iz osobne iskaznice i sl.

Podatke o općem razvoju (npr. jezično-govornom, komunikacijskom, motoričkom, spoznajnom i sl.) prikupljamo samo na temelju Vašeg traženja i to pismenim putem pomoću profesionalno određenih protokola, obrazaca i mjernih instrumenata te putem snimanja. Svi postupci ovakvog načina prikupljanja i obrade podataka vrše se isključivo temeljem Vaše pismene privole i temeljem Vašeg traženja.

2.3.S kim dijelimo ove informacije?

Informacije koje prikupimo i obradimo dostupne su samo voditelju obrade logopedskog kabineta „Verbum sanum“ i naravno, Vama kao davatelju podataka i korisniku naših usluga. U slučaju potrebe davanja podataka trećim osobama (npr. odgojno-obrazovnim, zdravstvenim ili drugim ustanovama), ono će se dogoditi samo i isključivo uz Vašu pismenu privolu davanja osobnih podataka.

U slučaju provođenja znanstvenih, stručnih i statističkih istraživanja, Vaši osobni podatci su strogo zaštićeni i potpuno anonimni te se ne dijele na način da se može identificirati osoba.

Također, prikupljeni podatci mogu biti dostupni i drugim osobama samo u slučajevima koje nalažu zakoni Republike Hrvatske.

Kod obrade osobnih podataka primjenjuju se i automatizirani procesi obrade osobnih podataka svih naših korisnika pa tako i Vaših. Takva se obrada naziva „profiliranje“ i ona se vrši u svrhu unapređenja naših usluga, postizanja zadovoljavajuće razine kvalitete usluge, određivanja cijene usluge te određivanja mjera učinkovitosti i ušteda u pružanju usluga. Upravo takvom automatiziranom obradom osobnih podataka omogućava se točnije, brže i efikasnije donošenje odluka o npr. primjeni najprimjerenijeg tretmana (usluge), a što uključuje i izradu profila. Izrada profila značila bi da Vam se temeljem profiliranja, odnosno svrstavanja Vaših potreba u određenu kategoriju, mogu ponuditi odgovarajuće usluge prilagođene Vašim potrebama. Obradu „profiliranjem“ osobnih podataka logopedski kabinet „Verbum sanum“ vrši u okviru izvršavanja Ugovora o pružanju usluga korisnicima te legitimnog interesa radi unapređenja poslovanja.

Obradi osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu logopedskog kabineta „Verbum sanum“ možete uvijek prigovoriti bez navođenja razloga, nakon čega logopedski kabinet „Verbum sanum“ neće obrađivati Vaše osobne podatke u te svrhe osim ako ne postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode.

Način podnošenja prigovora ovoj obradi detaljnije je izložen u ovoj Izjavi pod točkom 3.

2.4.Koliko dugo čuvamo podatke?

Podatke koje smo prikupili čuvamo dok traje naš ugovorni odnos i/ili dok ne prestanu pravne posljedice takvog ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju kad je pokrenut postupak prisilne naplate dospjelih potraživanja. Također, ako podnesete pritužbu na izvršenu uslugu, Vaše podatke ćemo čuvati do dovršetka postupka po pritužbi, sve u skladu s važećim propisima.

2.5.Izvori podataka

Podatke prikupljamo isključivo od samih korisnika i/ili njihovih roditelja/zakonskih skrbnika odnosno ispitanika. Podaci mogu sadržavati i nalaze trećih strana koje nam Vi dostavljate ukoliko želite, a u cilju adekvatnijeg razumijevanja problematike s kojom se susrećemo i pružanja najprimjerenije usluge.

Možemo Vas kontaktirati u vezi pružanja ugovorenih usluga, primjerice radi utvrđivanja i dogovaranja termina, priopćavanja promjena u poslovanju, ponude dodatne usluge za koju se procijeni da bi bila u korist korisniku naših usluga i sl. Kontaktirati Vas možemo putem Vaše adrese elektronske pošte, kao i putem telefona.

Ukoliko je Vaš interes da Vas kontaktiramo radi ugovaranja prvog susreta, možemo Vas kontaktirati putem telefona, a na temelju podataka (telefon ili e-mail) koje ste nam dostavili usmenim putem (telefonom ili osobnim dolaskom) ili pismenim putem (e-mailom).

Također, na temelju opravdanog legitimnog interesa, možemo Vam se obratiti pisanim putem u svrhu izravnog marketinga povezanog s uslugom koju pružamo. Radi se, primjerice, o novim člancima i stručnim spoznajama na koje Vas želimo uputiti kroz objave pisanih materijala ili snimaka i sl.

Ako se protivite kontaktiranju u svrhu izravnog marketinga neposredno povezanog s ugovorenom uslugom, imate mogućnost podnošenja prigovora na takvu obradu Vaših osobnih podataka. Navedeno pravo možete ostvariti slanjem zahtjeva na adresu voditelja obrade logopedski kabinet „Verbum sanum“, 10000 Zagreb, Jarun 43,  e-mailom: info@verbum-sanum.hr, ispunjavanjem obrasca u našim prostorima.

U slučaju podnošenja prigovora, logopedski kabinet „Verbum sanum“  Vas više neće kontaktirati u marketinške svrhe koje su izravno povezane s uslugama koje pružamo.

Logopedski kabinet „Verbum sanum“ s Vašim osobnim podacima postupa sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Logopedski kabinet „Verbum sanum“ štiti privatnost svojih korisnika, čuva povjerljivost svih Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi izvršavanja njihovih radnih zadataka, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

 

3.Prava koja Vam pripadaju:

3.1.Pravo na pristup podacima

Podnošenjem zahtjeva za pristup podatcima dostavit ćemo Vam Vaše osobne podatke s kojima raspolažemo, njihovu svrhu obrade, kategoriju osobnih podataka, osobe kojima se takvi podaci otkrivaju, razdoblje u kojem će se takvi podaci čuvati te Vas upoznati s Vašim pravima glede zaštite osobnih podataka.

3.2.Pravo na ispravak podataka

Ako se ustanovi da su podaci koje obrađujemo, a odnose se na Vas, netočni ili nepotpuni, u bilo kojem trenutku možete tražiti od nas da ih ispravimo ili nadopunimo.

3.3.Pravo na brisanje podataka

Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podatka ako ih, po Vašem mišljenju, obrađujemo nezakonito, ako ne postoji više pravna osnova za obradu tih podataka, ako ste povukli privolu za određenu obradu ili ako je Vaš opravdani interes za brisanjem veći od našeg opravdanog interesa da ih zadržimo i obrađujemo. Pritom je važno napomenuti da postoje razlozi koji onemogućavaju trenutačno brisanje Vaših osobnih podataka, kao što je primjerice okolnost da je u tijeku postupak prisilne naplate dospjelog dugovanja. Postoji mogućnost da se Vaši osobni podaci anonimiziraju umjesto da se brišu te u tom slučaju nije moguće povezati navedene podatke s Vama kao fizičkom osobom.

3.4. Pravo na ograničenje obrade

U slučajevima kada osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, podaci više nisu potrebni nama, ali ih Vi trebate radi vođenja određenih pravnih postupaka, uložili ste prigovor na obradu podataka koju temeljimo na legitimnom interesu, možete od nas zatražiti, u bilo kojem trenutku, da ograničimo obradu podataka o kojima je riječ.

3.5.Pravo na prigovor na obradu podataka

U slučajevima kada se pozivamo na legitimni interes kao pravni temelj za obradu podataka, možete nam podnijeti, u bilo kojem trenutku, prigovor protiv takve obrade. U tom slučaju dužni smo Vam dokazati (1) da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu podataka na našoj ili strani trećih osoba, a koji nadilaze Vaše interese, prava ili slobode, ili (2) da nam je obrada podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe profiliranja odnosno za potrebe istraživanja možete nam u bilo kojem trenutku poslati svoj prigovor s navođenjem vrste aktivnosti na koju se prigovor odnosi, nakon čega više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke.

3.6. Pravo na povlačenje privole

Ako ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka u pojedinačno određene svrhe, istu možete povući u svako doba. Povlačenjem privole logopedski kabinet „Verbum sanum“  više neće koristiti Vaše podatke u svrhu za koju ste prvotno dali privolu. Ujedno Vas informiramo kako naknadno povlačenje privole ne utječe na obradu podataka izvršenu prije samog povlačenja privole. Povlačenje privole u cijelosti je besplatno i zahtjev za povlačenje iste nije potrebno obrazložiti.

3.7.Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da Vaše osobne podatke ne obrađujemo sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, molimo Vas da nam se obratite kako bismo Vam pojasnili naša postupanja. U svakom slučaju, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj ovo tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr). Ako je Vaše uobičajeno boravište ili radno mjesto u drugoj državi članici EU, ili smatrate da je došlo do kršenja Vaših prava u drugoj državi članici EU, u svakom se slučaju možete obratiti i nadzornom tijelu te države.

Ostvarivanje Vaših prava vezanih uz zaštitu prava možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva:

1.      poštom na adresu logopedski kabinet „Verbum sanum“ 10000 Zagreb, Jarun 43 i/ili Storžička 2c

2.      e-mailom na adresu info@verbum-sanum.hr

Radi provjere Vašeg identiteta, možemo Vas zatražiti dodatne informacije kako bismo isti nesumnjivo utvrdili.

 

 

Testirajte svoje dijete

Ispunite obrazac - pošaljite nam ga putem e-maila i naši stručnjaci će Vam se u kratkom vremenskom periodu povratno javiti

Prijavite dijete