Verbum Sanum Logopedski kabinet

Logopedija

Problemi vezani za školu

Pred polazak u školu uočavaju se problemi koji se odnose na sposobnosti djeteta za usvajanje vještina čitanja i pisanja. Pored ovih problema, nešto rijeđe, mogu se javiti i problemi vezani za usvajanje vještine računanja.

PROBLEMI ČITANJA I PISANJA

DISLEKSIJA je poremećaj u učenju čitanja koje može nastati i pored normalne  inteligencije, dobrog vida i sluha te adekvatne motivacije. Pokazatelji disleksije su:

Osim samih teškoća u čitanju, mogu se javiti  i popratne teškoće:

DISGRAFIJA je poremećaj  djeteta da savlada vještinu pisanja. Pokazatelji disgrafije su:

Kao i kod disleksije moguće su iste pojave  popratnih  poteškoće. Smetnje u čitanju često su povezane s onima u pisanju iako je mehanizam njihovog nastanka različit. Broj disgrafične djece može biti i dvostruko veći od disleksične djece.

Poistovjećivanje ovih problema s djetetovom neurednošću i lijenošću  zamka je u koju odrasli često padaju. Rješenje je pravovremeno traženje stručne pomoći logopeda.

PROBLEMI RAČUNANJA

DISKALKULIJA je poremećaj u savladavanju vještine računanja. Pokazatelji diskalkulije su:

U osnovi diskalkulija je isto što i disleksija samo je usmjerena na teškoće savladavanja matematičkih  pojmova.

 
Home • O nama • Logopedija • DP Centar • Za roditelje • Za logopede • Karijera